تلويزيون مسيحيان هر سه شنبه برنامه زنده برای هموطنان ما از طريق کانال محبت تقديم ميکند.

کلام شيرين خدا را از خادمين خدا بخصوص نور آقا لوگری و ديگران بشنويد. نيز از شنيدن گواهی مسيحيان افغان از افغانستان، ايران و سراسر جهان برکت حاصل نماييد و معجرات خداوند را در زندگی خواهران و برادران افغان که چطور عيسی مسيح زندگی آنها را کاملاً تغير داده بشنويد.

سرودهای دری، پشتو، هزاره گی و فارسی را بشنويد و تقويت روحانی حاصل نماييد.

در مورد مسيحيت، عيسی مسيح و يا کلام خدا و يا مسيحيت در افغانستان سوالی داريد، زنگ بزنيد و با برادر نور آقا و يا برادر ادريس کابلی صحبت نماييد.
برای معلومات بيشتر بالای گرافيک دست چپ کليک کنيد.

برای ديدن وبسايت های مسيحيان افغان به آدرس www.afghansearch.com تشريف ببريد.